Želiš pridobiti ekonomsko-poslovno znanje?

Bi rad nadaljeval šolanje na univerzi ali visoki šoli in zato potrebuješ široko splošno izobrazbo?

Program usposablja za študij, za delo in za življenje.

Širi splošno razgledanost in razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo.

Spodbuja kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene sposobnosti.

Nudi možnost javnega nastopanja v projektih medšolskega in čezmejnega sodelovanja ter seznanja z delovanjem evropskih institucij.

Omogoča nadaljevanje študija na univerzitetnih ter na visokih in višjih strokovnih programih.

Povezuje se z medijskimi vsebinami.

Kako se program zaključi?

Program predvideva opravljanje splošne mature iz naslednjih obveznih predmetov:
slovenskega jezika
matematike
prvega tujega jezika (angleščina)
Dijaki izberejo dva izbirna predmeta med naslednjimi možnostmi:
drugim tujim jezikom (nemščina)
ekonomijo
zgodovino
geografijo
sociologijo
psihologijo

SKUPNO ŠTEVILO UR PROGRAMA EKONOMSKA GIMNAZIJA