Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike na EGSŠ Radovljica

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Vlada Republike Slovenije je 16. septembra 2003 sprejela sklep o preimenovanju dotedanje Srednje ekonomsko-turistične šole Radovljica v EKONOMSKO GIMNAZIJO IN SREDNJO ŠOLO RADOVLJICA. Preimenovanje je bilo potrebno zaradi ukinitve turističnega programa na naši šoli. EGSŠ ponuja različne vzgojno-izobraževalne programe, o katerih si lahko več preberete na spletni strani šole.

Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela EGSŠ Radovljica obdeluje osebne podatke dijakov, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali dijaka ali drugega posameznika.

II. NAŠA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Na EGSŠ Radovljica se zavzemamo za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter varovanja osebnih podatkov.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na EGSŠ Radovljica je Saša Kocijančič, dostopna po telefonu na številki 040 246 684 in po elektronski pošti na naslovu povop@sckr.si .

Starši, dijaki in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

 1. a) EGSŠ Radovljica obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
  • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06 in 68/17; ZPSI-1),
  • Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07, 68/17 in 6/18 – ZIO-1; ZGim),
  • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 ; ZIO-1),
  • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/1378/13 – popr.,47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
  • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 1/07 in 85/09),
  • Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99108/9997/0659/12 in 30/18),
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od EGSŠ Radovljica, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.
 1. b) EGSŠ Radovljica v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij dijaka v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje dijaka v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
 2. c) EGSŠ Radovljica osebne podatke dijakov, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.
 3. d) Spletna stran EGSŠ Radovljica uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje. Uporaba je opisana na naslovu https://www.egss.si/index.php/pravno-obvestilo/. Stran je dostopna prek menija EGSŠ Radovljica / Pravno obvestilo na strani EGSŠ prek povezave v obvestilu o piškotkih (ki se prikazuje, dokler uporabnik ne dovoli uporabe piškotkov).

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Zbranih osebnih podatkov EGSŠ Radovljica ne posreduje izven EU območja (t. i. tretjim državam), razen v primerih, ko EGSŠ Radovljica uporablja posebna programska orodja za izvajanje svojih dejavnosti, ki bazirajo na strežnikih v teh državah; v takšnih primerih so osebe, katerih osebni podatki bi se posredovali na strežnike v tretje države o tem informirane, hkrati pa morajo s takšnim posredovanjem izrecno soglašati, namreč brez danega soglasja se njihovi osebni podatki ne posredujejo nikamor, prav tako pa mora EGSŠ Radovljica v tem primeru upoštevati dejstvo, da se osebni podatki lahko prenesejo v tretje države le, če Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (IP) te države priznava kot varne države oz. države katere izvajajo zadovoljivo politiko varovanja osebnih podatkov, o čemer se izda tudi posebna odločba IP.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov:  EGSŠ Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica ali gdpr@egss.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: EGSŠ Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica ali gdpr@egss.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (https://www.ip-rs.si/), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

EGSŠ Radovljica bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih EGSŠ Radovljica podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 31. 8. 2018