Prijava, preklic in prevzem šolske prehrane

Dijake lahko na malico prijavijo starši preko eAsistenta, lahko pa natisnete prijavnico na malico 2023/24 in pošljete preko e-pošte na prehrana@egss.si ali jo prevzamete v tajništvu šole in jo izpolnjeno ter podpisano oddate. Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete tudi po navadni pošti na naslov naše šole (Gorenjska c. 13, 4240 Radovljica).
S prijavo na na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oziroma staršev/skrbnikov, da: 
a) bo spoštoval šolska pravila o šolski prehrani,
b) bo plačeval prispevek za šolsko prehrano,
c) se bo pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s temi pravili,
č) bo plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno prijavil,
d) bo v šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki se vodijo v evidenci šolske prehrane (spremenjene subvencije).

Dijak se lahko od šolske prehrane kadarkoli dokončno odjavi, preklic malice pa stopi v veljavo z naslednjim dnem, ko v tajništvu odda preklic prijave na šolsko prehrano. Do tistega dneva mora dijak poravnati vse obveznosti, ko se mu bo izdala položnica za nazaj (od 10. do 17. v tekočem mesecu izda računovodstvo položnice za pretekli mesec).

Dijaki za prevzem malice uporabljajo le dijaško izkaznico z brezkontaktnim čipom. Kdor je še nima, naj se čimprej oglasi v računalniškem kabinetu pri Domnu Tavčarju s sliko (v računovodstvu znesek izdelave dodajo mesečni položnici), da mu jo takoj naročimo (prejme jo v roku 5 dni, vmes pa se mu dodeli za prevzem malice začasni RFID ključek). Brez dijaške izkaznice lahko dijak prevzame malico samo po dogovoru z osebjem kuhinje in na koncu vrste. Prepovedano se je vsiljevati v vrsto, saj tako malice na pultu med normalnim deljenjem ne boste dobili in boste povzročili le dodatno zmedo! Tako lahko povzročite tudi nedelovanje ali motnje sistema odčitavanja kartic, kar posledično privede do neprevzete malice in celotnega izračuna.

Dijaki prevzemajo naročeno malico le med glavnima šolskima odmoroma oz. drugače po dogovoru:
1. odmor (9.35–10.00)
2. odmor (10.25–10.50)

Naročanje, izbiranje in odjavljanje šolske prehrane preko eAsistenta

Naročanje na malico se izvede z elektronsko prijavo v eAsistentu oz. z oddajo prijavnice na šolsko prehrano. Dijak nato skrbi le za izbiro malice med ponujenimi meniji ter za pravočasno odjavljanje v primerih, ko malice zaradi odsotnosti ni zmožen prevzeti. Odjavljanje šolske malice jemljite resno in stalno (vsaj enkrat na teden), preverjajte vaše prijave ter odjave na spletni strani eAsistenta. Sporočanje in reševanje nepravilnosti odjav/prevzemov malic je možno le v tekočem mesecu, po prejemu položnic z začetkom novega meseca je za to prepozno in morate svoje obveznosti do naročenih malic zakonsko poravnati.

Izbiranje različnih malic poteka tako, da lahko izberete oz. spremenite malico tri dni vnaprej do 11. ure. Zaradi točne priprave malic pri ponudniku mora biti izbira malice tri dni zaklenjena (npr. v ponedeljek je malica zaklenjena do četrtka, v petek je malica zaklenjena do ponedeljka v naslednjem tednu). Vse poteka znotraj eAsistenta, za katerega prejmete vstopno uporabniško ime in geslo na Vaš elektronski naslov v začetnih dnevih šolskega pouka (če e-naslova še niste posredovali razredniku, to storite čim prej). Avtomatična prijava pomeni vaš izbrani meni ob prijavi na prehrano.

Odjavljanje malic poteka preko eAsistenta: en delovni dan prej do 11. ureDijak, ki ima subvencijo in se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. V primeru, da se odjave za manjkajoči dan ne izbere, mora naročnik poravnati celotni znesek neprevzete malice. Dijaki odjavljajo malico sami preko portala eAsistent (uporabniško ime je enako e-naslovu, ki so ga sporočili šoli).

V primeru bolezni (samo z zdravniškim opravičilom) lahko odjavo obroka za isti dan uredite zjutraj do 7.30 na prehrana@egss.si.

Glede na 3. odstavek 14. člena Zakona o šolski prehrani imajo dijaki pravico do malice za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem, tako da se morajo v primeru odsotnosti v šoli za omenjene dni še vedno sami odjaviti od malice. Šola avtomatično odjavi dijake med počitnicami, prazniki ter v dnevih, ko odpade pouk za VSE dijake na šoli (in ne v primerih, ko manjka samo en ali nekaj razredov, razen na izrečeno prošnjo razrednika).

Za tehnične težave pri dostopu do spletnega portala eAsistent se obrnite na podjetje eŠola, na EGSŠ Radovljica pa Vam lahko pomagamo z informacijami o prijavi/odjavi malic, nedelovanju ali izdelavi nove dijaške izkaznice ter hitrem naročilu/preklicu šolske prehrane. Če ste pozabili svoje uporabniško ime in geslo, si ju lahko ponovno pošljete na svoj elektronski naslov na prijavni strani eAsistenta, s klikom na Ste pozabili geslo?

Za kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi s šolsko prehrano se čim prej oglasite pri Karmen Gogala v kabinetu 6 pri učilnici 8 (2. nadstropje), in sicer v času uradnih ur ali nas kontaktirajte preko e-pošte: prehrana@egss.si.

Subvencioniranje

Do polne subvencije za malico so v celoti (100 %) upravičeni dijaki iz družin, katere povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 516,76 evrov. Do polne subvencije so upravičeni tudi dijaki, ki so nameščeni v rejniške družine na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino, dijaki, ki so prosilci za azil, in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oz. v domove za dijake in obiskujejo šolo izven zavoda.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, katere povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku:
a) znaša od 516,77 do 652, 12 evrov, in sicer v višini 70 % cene šolske malice,

b) znaša od 652,13 do 787,44 evrov, in sicer v višini 40 % cene šolske malice.

Dijak je oproščen (dela) plačila malice s subvencijo le za prevzete malice in pravočasne odjave prehrane. Tako mora dijak, ki je na malico naročen, a je ne prevzame ali se ni pravočasno odjavil, plačati obrok v celoti.

Več informacij o subvencioniranju v šolskem letu 2023/24 boste pridobil na strani v podzavihku Šolska prehrana za Starše. 

Karmen Gogala, organizatorka šolske prehrane