Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je šoli EGSŠ Radovljica dodelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Sklep je bil na predlog Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje in Strokovnega sveta za vrhunski šport potrjen na današnji korespondenčni seji Izvršnega odbora OKS – ZŠZ, dne 11. 2. 2019.

Dne 6. julija 2017 je bil objavljen javni razpis za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«. Certifikat se skladno s točko 1.2.4 Pravilnika certifikata podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oz. visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. Postopek se je izvedel na osnovi razpisa Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Razpisna dokumentacija je obsegala: Besedilo razpisa, Soglasje in podpora projektu, Pravilnik certifikata.

V prvi fazi evalvacije je OKS – ZŠZ 31. januarja 2018 podelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Seznam je objavljen na spletnem naslovu: http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojnekariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje. V drugi fazi evalvacije pa OKS – ZŠZ dodeli certifikat izobraževalnim institucijam, ki izkazujejo, da pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi. Ekspertna skupina za certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je v 2. fazi evalvacije preverjala, ali izobraževalne institucije, ki so prejele priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni  srednješolskega in višje/visokošolskega izobraževanja, izvajajo aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere športnikov. Ekspertna skupina v sestavi Iztok Čop, Uroš Mohorič, Raša Sraka Vukovič, Petra Robnik, Aleksander Komovec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut je od 3. do 28. januarja 2019 opravila 20 elevacijskih obiskov srednjih šol, fakultet in univerze in ugotovila, da izvajajo aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere športnikov. Na seji ekspertne skupine, dne 29. 1. 2019, je sprejela sklep, da se izobraževalnim institucijam, ki zagotavljajo športnikom prijazno izobraževanje,  skladno s Pravilnikom certifikata in na osnovi javnega poziva podeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Postopek 2. faze evalvacije je predvideval, da v roku enega leta od prijave ekspertna skupina oceni obseg aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere in ugotovi, ali so bili zastavljeni načrti uresničeni in cilji doseženi ter pridobi mnenja deležnikov. Presoja o zagotavljanju pogojev za dodelitev certifikata je obsegala strukturirane intervjuje z vodstvi izobraževalnih organizacij, pedagoškim kadrom, športniki ter drugimi deležniki. Natančno je postopek opisan v protokolu obiska izobraževalne organizacije. Ekspertna skupina je za dodelitev certifikata Športnikom prijazno izobraževanje po zaključeni 2. fazi evalvacije sprejela dve vrsti sklepov:

1. Obseg aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere zagotavlja športnikom prijazno izobraževanje.

2. Obseg aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere ne zagotavlja športnikom prijaznega izobraževanja. Na osnovi zaključenega celotnega postopka evalvacij prijaviteljev je ekspertna skupina dodelila certifikate 8 srednješolskim izobraževalnim institucijam, 11 fakultetam in Univerzi v Mariboru (s 14 fakultetami). Ena vloga prijavitelja na ravni srednješolskega izobraževanja je bila zavrnjena v 1. fazi evalvacije. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška pa je odstopila od presoje v 2. fazi evalvacije.

Pravilnik certifikata predvideva dodelitev certifikata v roku 1 leta od podelitve priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. S tem namenom smo srednjim šolam, fakultetam in univerzi napovedali, da jim bomo obvestilo/sklep o dodelitvi certifikata poslali do 31. 1. 2019 oziroma najkasneje do 10. 2. 2019 neposredno pred informativnimi dnevi.