Vlada Republike Slovenije je 16. septembra 2003 sprejela sklep o preimenovanju dotedanje Srednje ekonomsko-turistične šole Radovljica v Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica. Preimenovanje je bilo potrebno zaradi ukinitve turističnega programa na naši šoli. Stavba je bila zgrajena v letih 1903–1904 kot osnovna šola za Radovljico in okoliške vasi. Bila je enonadstropna in je imela le pet učilnic, v katerih je bilo lahko od 42 do 48 učencev. Že  štiri leta kasneje je v novozgrajeni osnovni šoli pričela delovati tudi Obrtna nadaljevalna šola, ki velja za začetek srednješolskega izobraževanja. Bila je trirazredna in je izobraževala za veliko različnih, predvsem obrtnih poklicev (npr. pleskar, krojač, šivilja, pek, čevljar, trgovec, sedlar, mesar, zidar, vrtnar itd.) Šola se je vseskozi prilagajala zahtevam časa in izobraževala za poklice, ki so bili v določenem času najbolj iskani.

Po drugi svetovni vojni je bil sprva poudarek na poklicih kovinarske, tekstilne in mizarske stroke. Zaradi vedno večjega vpisa osnovnošolcev in vajencev so leta 1954 šolo povečali in jo dvignili za eno nadstropje. Osnovna šola je imela pouk dopoldne, poklicna pa popoldne. Poklicna se je vedno bolj usmerjala v kovinarske poklice. Leta 1972 se je osnovna šola izselila v novozgrajeno šolo A. T. Linharta in v stari stavbi so ostali le oddelki poklicne kovinarske šole. Nastal je šolski center, ki je združeval kovinarsko in gostinsko šolo, ki je sicer imela večino učilnic na Bledu. Leta 1973 je bil vpisan prvi ekonomski oddelek.

Število dijakov ekonomske in gostinske usmeritve se je neprestano povečevalo, kovinarske pa manjšalo, zato je bila kovinarska ukinjena in pridružena srednji šoli na Jesenicah. Šele leta 1990 so se vpisali prvi dijaki turistične usmeritve, ki so se do tedaj lahko izobraževali le v Ljubljani, Izoli in Mariboru. 20. januarja 1992 je Ministrstvo začasno ukinilo ekonomsko usmeritev v Radovljici.

Maja 1993 so naša prizadevanja za ponovno pridobitev ekonomskih oddelkov rodila uspehe, saj je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo za nadaljnji razvoj naše šole naslednje pomembne sklepe: ponovno se dovoli vpis ekonomskih oddelkov ter dosedanja Srednja gostinsko-turistična in ekonomska šola Bled naj se kasneje razdeli na dva samostojna zavoda, na Srednjo gostinsko šolo in Srednjo ekonomsko šolo. Zaradi vedno večjega zanimanja za vpis na našo šolo so se prostorski in materialni pogoji stalno slabšali. Po večletnih prizadevanjih za rešitev prostorske stiske so v letu 1994 pričeli s prenovo stare stavbe in dozidavo novih prostorov. Po desetih mesecih je bila maja 1995 svečano odprta sedanja šola. Šolska površina se je povečala za dvakrat in pol. Pridobili smo več specialnih učilnic, kabinetov, telovadnico, računalnico, knjižnico, predavalnico in druge potrebne prostore.

Skoraj dve leti je v prostorih naše nove šole gostovala tudi novo ustanovljena Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled. S šolskim letom 1998/99 smo vpisali prva dva oddelka v programu ekonomska gimnazija, naslednje leto smo vpis povečali že na tri oddelke. Zaradi povečanja števila oddelkov na šoli je za šolsko leto 1999/2000 Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo sklep, da se turistični oddelki postopoma preselijo na Srednjo gostinsko šolo Radovljica, s šolskim letom 2002/2003 pa se je pri nas iztekel program turistični tehnik.

V šolskem letu 2007/2008 smo na novo vpisali dijake v program medijski tehnik, tako da sedaj izobražujemo v izobraževalnih programih: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik. Vlada Republike Slovenije je 2. 9. 2008 sprejela nov Sklep o ustanovitvi, ki na novo ureja predvsem organiziranost zavoda.

EGSŠ Radovljica je danes moderno opremljena šola z dvanajstimi učilnicami s kabineti, predavalnico ter osmimi specializiranimi učilnicami, ki temeljijo na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. V prostorih šole je tudi naravoslovni laboratorij, knjižnica, telovadnica, delilna kuhinja, jedilnica, garderobe ter ostali prostori za potrebe izvajanja vzgojno izobraževalnega dela.

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter dijakov poteka tudi izven šolskih prostorov v povezovanju z lokalnim okoljem in izobraževalnimi ustanovami ter partnerskimi organizacijami doma in po svetu. Postopoma smo posodabljali učilnice in dogradili dve novi učilnici in sanitarije v mansardi.

Januarja 2008 je šola prejela priznanje – zlatnik Slovenske filantropije. Začetki prostovoljnega dela segajo v leto 1995.

Istega leta smo bili v okviru projekta Didaktična prenova gimnazij nagrajeni s priznanjem Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ ter dosežke pri zagotavljanju učne priložnosti za dijake pri pouku in načrtovanega profesionalnega razvoja učiteljev.

Olimpijski komite Slovenije je 19. marca 2018 devetim srednjim šolam podelil Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, med njimi tudi EGSŠ Radovljica za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja.

EGSŠ Radovljica se zaveda pomena strateškega upravljanja področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, zato usposablja svoje zaposlene na tem področju s pomočjo neodvisnih zunanjih institucij. Pri IRDO – Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti je EGSŠ Radovljica usposabljala svoje zaposlene in tako v oktobru 2022 pridobila zanje Certifikat Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

Zaposleni na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica vzgajamo in izobražujemo mlade tako, da bodo pripravljeni in usposobljeni za izzive globalnega gospodarstva in družbenega razvoja.

Z vključevanjem mladih, njihovih staršev in socialnih partnerjev kot pomembnih deležnikov razvoja prepoznavamo priložnosti in jih vključujemo pri izvajanju dejavnosti in načrtovanju sprememb ter izboljšav.

EGSŠ Radovljica je danes moderno opremljena šola s štirinajstimi učilnicami s kabineti, predavalnico ter desetimi specializiranimi učilnicami in studii, ki temeljijo na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. V prostorih šole so tudi naravoslovni laboratorij, knjižnica, telovadnica, delilna kuhinja, jedilnica, garderobe ter ostali prostori za potrebe izvajanja vzgojno izobraževalnega dela.

Otvoritev studiev 26. 1. 2011: župan Ciril Globočnik in ravnateljica

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter dijakov poteka tudi izven šolskih prostorov v povezovanju z lokalnim okoljem in izobraževalnimi ustanovami ter partnerskimi organizacijami doma in po svetu.