Subvencioniranje v šolskem letu 2022/23

Dijakom oz. staršem ni potrebno več oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malic, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Pridobitev vloge na pristojnem centru za socialno delo je potrebno le, če družina še nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2022.

DO POLNE SUBVENCIJE ZA MALICO so v celoti (100 %) upravičeni dijaki iz družin, katere povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42 % neto povprečne plače v RS. Do polne subvencije so upravičeni tudi dijaki, ki so nameščeni v rejniške družine na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino, dijaki, ki so prosilci za azil, in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oz. v domove za dijake in obiskujejo šolo izven zavoda.

DO DELNE SUBVENCIJE ZA MALICO so upravičeni dijaki iz družin, katere povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku:
– znaša nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS in sicer v višini 70 % cene šolske malice,
– znaša nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS in sicer v višini 40 % cene šolske malice.

Dijak je oproščen plačila (dela) malice s subvencijo le za prevzete malice in pravočasne odjave prehrane. Dijak, ki je na malico naročen, a je ne prevzame ali se na malico ni pravočasno odjavil, mora zakonsko plačati obrok v celoti (2,73 EUR).

Šola pridobi podatke o izdanih odločbah in odobrenih subvencijah avtomatsko preko spletne aplikacije CEUVIZ, zato dijakom NI POTREBNO PRINAŠATI DOKAZIL ALI ODLOČB V ŠOLO.

Zakon o šolski prehrani (sklep ministrice 2021/22) določa, da je cena malice enaka za vse, torej 2,73 €, ne glede na upravičenost posameznega dijaka do subvencije. Nova cena malice začne veljati 1. 9. 2022.

Prijava in preklic šolske prehrane

Starši lahko prijavijo dijaka na šolsko prehrano elektronsko preko eAsistenta oz. lahko natisnejo prijavo na malico 2022/23 in jo pošljejo preko e-pošte na prehrana@egss.si ali jo dijaki prevzamejo v tajništvu šole in jo izpolnjeno ter podpisano oddajo. Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete tudi po navadni pošti na naslov naše šole.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oziroma staršev, da bo:
– spoštoval šolska pravila o šolski prehrani,
– plačal prispevek za šolsko prehrano,
– pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s temi pravili,
– plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
– šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki se vodijo v evidenci šolske prehrane (spremenjene subvencije).

Dijak se lahko od šolske prehrane kadarkoli dokončno odjavi, preklic malice pa stopi v veljavo z naslednjim dnem, ko v tajništvu odda preklic prijave na šolsko prehrano. Do tistega dneva mora dijak poravnati vse obveznosti, ko se mu bo izdala položnica za nazaj (od 10. do 17. v tekočem mesecu izda računovodstvo položnice za pretekli mesec).

Naročanje, izbiranje in odjavljanje šolske prehrane preko eAsistenta

Naročanje na malico se avtomatično izvede s prijavo preko eAsistenta oz. z oddajo prijavnice na šolsko prehrano. Dijak (ali starš) nato skrbi le za izbiro malice med ponujenimi meniji ter za pravočasno odjavljanje v primerih, ko malice zaradi odsotnosti ni zmožen prevzeti. Odjavljanje šolske malice jemljite resno in stalno (vsaj enkrat na teden) preverjajte prijave ter odjave na spletnem portalu eAsistent. Sporočanje in reševanje nepravilnosti odjav/prevzemom malic je možno le v tekočem mesecu – po prejemu položnic z z začetkom novega meseca je za to prepozno in morate svoje obveznosti do naročenih malic zakonsko poravnati!

Odjavljanje malic poteka preko eAsistenta – zakonsko določena je pravočasna odjava en delovni dan prej do 11. ure, odjavljanje malic po tej uri pa pomeni nepravočasno odjavo, kjer se plača vse razen subvencije, pokrite s strani MIZŠ. Dijak, ki ima subvencijo in se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. V primeru, da se odjave za manjkajoči dan ne izbere, mora naročnik poravnati celotni znesek neprevzete malice.

V primeru bolezni (samo z zdravniškim opravičilom) lahko odjavo obroka za isti dan uredite zjutraj do 7.30 na prehrana@egss.si.

Dijaki odjavljajo malico sami preko portala eAsistent (uporabniško ime je enako e-mailu, ki so ga sporočili šoli) starši pa pridobijo dostop ob prejemu uporabniškega imena in gesla z uporabo storitev eAsistenta za starše (zadostuje že brezplačni paket). Spremembo podatkov, ki vplivajo na vpis v portal eAsistent in posledično urejanje prehrane, morate obvezno takoj sporočiti šoli.

Glede na 3. odstavek 14. člena Zakona o šolski prehrani, imajo dijaki pravico do malice za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem, tako da se morajo v primeru odsotnosti v šoli za omenjene dni še vedno sami odjaviti od maliceŠola avtomatično odjavi dijake med počitnicami, prazniki ter v dnevih, ko odpade pouk za VSE dijake na šoli (in ne v primerih, ko manjka samo en ali nekaj razredov, razen na izrecno prošnjo razrednika).

Kakršnakoli vprašanja ali težave v zvezi s šolsko prehrano na EGSŠ Radovljica lahko naslovite preko e-pošte prehrana@egss.si ali kontaktirate Marijo Podhraški ter se oglasite pri njej v kabinetu št. 4 v času uradnih ur oz. po dogovoru. Za tehnične težave pri dostopu do spletnega portala eAsistent se obrnite na podjetje eŠola, če ste pozabili svoje uporabniško ime in geslo pa si ju lahko ponovno pošljete na svoj elektronski naslov na prijavni strani eAsistenta s klikom na Ste pozabili geslo?

Marija Podhraški, organizatorka šolske prehrane