PODVIG

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt PODVIG poteka v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, ki je prijavitelj projekta in koordinator konzorcijskih partnerjev. Naša šola bo v projektu sodelovala kot implementacijska A šola.

O projektu

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

Trajanje projekta: 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022

Več informacij o projektu lahko najete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.