T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si

Informacije javnega značaja

 

Osnovni podatki o katalogu

 
Naziv organa: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Gorenjska cesta 13, Radovljica, 4240 Radovljica
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Odgovorna uradna oseba: Ksenija Lipovšček , univ. dipl. soc., ravnateljica
Datum prve objave kataloga: marec, 2012
Datum zadnje spremembe: marec, 2012
Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8.00–14.00
 


Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


Spodnja slika prikazuje organigram in podatke o organizaciji organa.

informacije javnega značaja, egss, egsš, ekonomska gimnazija in srednja šola radovljica

Opis delovnega področja organa:
Delovno področje je določeno v Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica dne 2. 9. 2008.


Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednje strokovno izobraževanje
Dejavnost knjižnic

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, oziroma jih lahko opravlja, se opravljajo z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenim z zakonom.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je enovit vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja 3 programe:
Program EKONOMSKA GIMNAZIJA
Program EKONOMSKI TEHNIK
Program MEDIJSKI TEHNIK


Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Kontaktna uradna oseba: Ksenija Lipovšček
Tel: 04 537 35 11
Fax: 04 531 22 41
Naslov: Gorenjska cesta 13, Radovljica
E-mail: ksenija.lipovscek@guest.arnes.si


Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov:

Povezava na državni register predpisov:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html
http://www.uradni-list.si/main.cp2

Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na:
http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Predpisi EU:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/tools/sitemap.htm


Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov):

Predlogi predpisov:
http://www.dz-rs.si/index.php?id=57


Seznam šolskih predpisov:

Šolska pravila EGSŠ Radovljica (23. 11. 2018)
Šolska pravila ocenjevanja (28. 9. 2017)
Hišni red (1. 10. 2010)
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti
Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakom s statusom športnika
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
Pravila o šolskem skladu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Pravilnik o pečatih
Pravilnik o ukrepih pred zaščito pred nadlegovanjem
Pravilnik o videonadzoru


Seznam strateških in programskih dokumentov:

Vsebinski načrt 2018
Poslovno poročilo 2017
Poročilo o uresnečitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/17 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 
Poslovnik sveta zavoda
Letna priprava učiteljev za posamezno šolsko leto
Finančni načrt za posamezno koledarsko leto
Poročilo komisije za kakovost za šolska leta od 2013 do 2016


Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, ki jih vodi organ (Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom):
Vpis dijakov v prvi letnik
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
Napredovanje učiteljev v višje plačne razrede
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Vpis dijakov iz drugih šol
Prešolanje dijakov na druge šole
Obravnavanje dijakov v šolski svetovalni službi


Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Zavod nima javnih evidenc.


Sklopi informacij:

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
Poslovnik sveta staršev
Poslovnik sveta zavoda
Šolska publikacija (bilten) za šolsko leto 2018/19
Vpis v izobraževanje odraslih
Svetovalna služba o vpisnih postopkih
Poslovnik o delu šolskega sklada
Urnik
Razpored pisnih preverjanj znanja
Kronika Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica
Razpisna dokumentacija - javno naročilo za pripravo toplih dnevnih brokov za dijake in zaposlene na šoli za obdobje 2018 - 2020
Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike na EGSŠ Radovljica


Različni zapisniki

Svet šole:

Zapisnik Sveta šole (1. seja), 28. 1. 2016
Zapisnik Sveta šole (2. seja), korespondenčna
Zapisnik Sveta šole (3. seja), korespondenčna
Zapisnik Sveta šole (4. seja), 28. 9. 2016
Zapisnik Sveta šole (5. seja), korespondenčna, 7. 10. 2016
Zapisnik Sveta šole (6. seja), 23. 2. 2017
Zapisnik Sveta šole (7. seja), korespondenčna, 13. 3. 2017
Zapisnik Sveta šole (8. seja), 31. 3. 2017
Zapisnik Sveta šole (9. seja), korespondenčna, 10. 4. 2017
Zapisnik Sveta šole (10. seja), korespondenčna, 13. 4. 2017
Zapisnik Sveta šole (11. seja), korespondenčna, 24. 4. 2017
Zapisnik Sveta šole (12. seja), 28  9. 2017
Zapisnik Sveta šole (13. seja), koresponedečna, 12. 10. 2017
Zapisnik Sveta šole (14. seja), korespondenčna, 29. 11. 2017
Zapisnik Sveta šole (15. seja), 13. 2. 2018
Zapisnik Sveta šole (16. seja), korespondenčna, 21. 2. 2018


Svet staršev:

Zapisnik Sveta staršev (2. sestanek 17/18) - 27. 2. 2018
Zapisnik Sveta staršev (1. sestanek 17/18) - 27. 9. 2017
Zapisnik Sveta staršev (3. seja), 24. 5. 2017
Zapisnik Sveta staršev (2. seja), 13. 3. 2017
Zapisnik Sveta staršev (1. seja), 24. 9. 2016

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ–UPB; Uradni list RS 96/2005), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelala sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ –UPB Uradni list RS 96/2005)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005)

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih tajništva, to je vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ali pisno na naslov naveden v 1. točki kataloga.

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005).
 

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Število vpisanih dijakov
Število zaposlenih
 
2018
20
Dec

Ekskurzija v Francijo


Vabljeni na ekskurzijo v dolino Loare in v Pariz od ponedeljka, 24. junija 2019, do sobote, 29. junija 2019.
Prijavite se do četrtka,
2018
21
Dec

Kulturna prireditev

 
V petek, 21. 12. 2018, si bodo vsi dijaki s spremljevalci v Linhartovi dvorani v Radovljici ogledali film Lady Bird (94
Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013