T: (04) 53-73-513,
F: (04) 531-22-41

E:egss.radovljica@guest.arnes.si

Šolska knjižnica


Seznam učbenikov za leto 2018/19Naročilnica za šol. leto 2018/19

Seznam gradiv za šol. leto 2018/19


Ne pozabite, da učbenike, ki do 1. septembra 2018 ne bodo vrnjeni, zaračunamo v odkup v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.


Helena T. Velikanje

 

Nekaj podatkov o šolski knjižnici

 
Ob začetku šolskega leta
Knjižnica je odprta vsak dan od 8.30 do 9.30 ter od 10.00 do 14.00.
Na voljo je 9030 monografij, 28 naslovov periodike, 65 zgoščenk s klasično glasbo, nekaj deset izobraževalnih VHS kaset, nekaj filmov na DVD-jih ter 5669 učbenikov Učbeniškega sklada.
Izposojo gradiva lahko podaljšate, če ga nihče ne potrebuje. Revij in neknjižnega gradiva ne podaljšujemo. Vsak izvod mora biti v knjižnici vsaj dva dni, preden si ga lahko izposodi isti uporabnik. V knjižnici so na voljo računalniki s povezavo do interneta, kjer lahko pišete seminarske naloge in druge pisne obveznosti. Uporaba računalnikov za igranje iger in izmik šolskim obveznostim ni dovoljena.

Med poletnimi počitnicami
Knjige in učbenike vrnite do 24. junija 2015 – dneva, ko prejmete spričevala.
Za julijske popravne roke lahko posamezen učbenik obdržite do 5. julija. Za avgustovski rok morajo biti vsi učbenik vrnjeni do 22. avgusta 2015. Po tem datumu se smatra, da želite učbenik odkupiti.

Če pa ponavljate in imate
oddano napačno naročilnico (za višji letnik) oz. želite obdržati iste učbenike, vendar ne veste, katero naročilnico ste oddali oz. ne veste, kaj bi radi, se obvezno čimprej oglasite v knjižnici, da ne bo nepotrebnega plačevanja in da boste dobili vse potrebne učbenike. V knjižnici nimamo podatkov, kdo je ponavljalec.

V vseh razredih smo že razdelili sezname učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15 ter naročilnice za Učbeniški sklad 2014/15. Če jih še niste prejeli, se oglasite v knjižnici.
 

Cenik


ČLANARINA ZA KRAJŠI ČAS (3 mesece)
 • za zunanje uporabnike 16,69 EUR
 • varščina za zunanje uporabnike 20,00 EUR
 • zamudnina 0,05 EUR/dan
 • zamudnina za čitalniški izvod na dan 2,90 EUR/dan
OPOMINI
 • prvi opomin 3,10 EUR
 • drugi opomin 6,60 EUR
 • tretji opomin 12,50 EUR
Opomini, ki jih dobite, se seštevajo.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
 • enota 5,00 EUR
 • MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA IZ DRUGIH SLOVENSKIH KNJIŽNIC 6,68 EUR
 • nova izkaznica 2,00 EUR
 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice


1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica ureja splošne pogoje poslovanja knjižnice. Pravilnik ureja način poslovanja knjižnic ter odnose med knjižnico in njenimi uporabniki.

2. ETIKA POSLOVANJA KNJIŽNICE
2.1. Zaposleni v knjižnici pri svojem delu in odnosih z uporabniki upoštevajo kodeks. V skladu z njim ter s cilji in možnostmi knjižnice si prizadevajo za zagotavljanje najvišje možne kakovosti, učinkovitosti in raznovrstnosti storitev, odnos do uporabnikov pa temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter njihovemu spoštovanju na strokovni in človeški ravni.

3. DOLŽNOSTI KNJIŽNICE DO UPORABNIKA IN ČLANA
3.1. Knjižnični delavec ima do uporabnika naslednje pravice in dolžnosti:
 • da zahteva od uporabnika dokument, s katerim ta dokaže svojo istovetnost, preden začne uporabljati knjižnico,
 • da hrani osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonoma, ki urejata knjižničarstvo in varstvo osebnih podatkov,
 • da pri knjižničnih storitvah zagotavlja spoštovanje določil avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb,
 • da pridobi nazaj knjižnično gradivo od vsakega uporabnika,
 • vodja knjižnice si pridrži diskrecijsko pravico, da lahko uporabnike oprosti plačila zamudnine in opominov, če dokažejo, da so nastali zaradi višje sile,
 • da si pridrži diskrecijsko pravico, da uporabnikom izjemoma dovoli izposojo večjega števila enot gradiva in za daljši čas, kot to določa pravilnik,
 • da pri vsakem odnašanju knjižničnega gradiva iz knjižnice brez vednosti izposojevalcev od uporabnikov zahteva, da pokažejo knjižnično izkaznico in pojasnijo, zakaj gradiva niso vpisali,
 • da onemogoči izposojo gradiva ali druge privilegije uporabnikom, ki so prekršili določbe tega pravilnika,
 • da uporabnike v primerih težjih kršitev pravilnika ali knjižničnega reda izključi iz knjižnice,
 • da v izjemnih okoliščinah zapre knjižnico.

4. Pravice in dolžnosti uporabnika in člana do knjižničnega gradiva oziroma knjižnice
4.1. Uporabnik in član knjižnice
4.1.1. Uporabnik knjižnice je oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.
4.1.2. Član knjižnice je uporabnik, ki se v knjižnico včlani in članstvo izkazuje s člansko izkaznico ali dijaško izkaznico.
4.2. Vpis
4.2.1. Dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica (v nadaljevanju šola) postanejo člani knjižnice ob vpisu v šolo. Ob prvem obisku osebno preverijo podatke, ki jih imamo v bazi članov. Izkažejo se z dijaško izkaznico ali osebnim dokumentom. Prejmejo izkaznico knjižnice. Naknadno vpisani dijaki se osebno vpišejo v knjižnico glede na svojo željo.
4.2.2. Drugi uporabniki postanejo člani po vpisu v knjižnico. Ob vpisu izpolnijo pristopno izjavo, predložijo veljaven osebni dokument in plačajo članarino za včlanitev za krajši čas (3 mesece) ali varščino.
4.2.3. Ob vpisu prejmejo izkaznico in se seznanijo s knjižničnim redom.
4.2.4. Knjižnica zunanjim uporabnikom omogoča včlanitev za krajši čas (3 mesece) ali izposojo proti plačilu varščine. Članarina in varščina se zaračunavata v skladu s cenikom. Znesek vplačane varščine uporabnik prejme nazaj, ko vrne gradivo v enakem stanju, v kakršnem si ga je izposodil.
4.2.5. Člani do osemnajstega leta starosti, brezposelne osebe, zaposleni na šoli in člani bibliotekarskih društev so oproščeni plačila članarine. Status dokazujejo z ustreznim uradnim dokumentom. Plačilo varščine ni vezano na starost in se lahko zahteva od vsakogar.
4.2.6. Članstvo za dijake traja ves čas njihovega vpisa v šolo. Članstvo za druge uporabnike traja eno leto od dneva vpisa in ga je potrebno obnoviti vsako leto.
4.3. Knjižnična izkaznica
4.3.1. Knjižnična izkaznica ni prenosljiva in člani so odgovorni za vse gradivo, ki je bilo izposojeno pod njihovim imenom. Na zahtevo pooblaščenega knjižničnega delavca morajo pokazati knjižnično izkaznico.
4.3.2. Člani morajo knjižnico takoj obvestiti o izgubi izkaznice in o spremembi imena ali naslova; nadomestno izkaznico dobijo proti plačilu.
4.4. Pritožbe
4.4.1. Če uporabniki niso zadovoljni z opravljenimi storitvami v okviru tega pravilnika, se lahko pisno pritožijo vodji knjižnice.
4.5. Dolžnost ravnanja
4.5.1. Uporabniki so dolžni spoštovati določila pravilnika in knjižničnega reda. Knjižnični red sprejme vodja knjižnice.

5. Jezik poslovanja
5.1. Knjižnica posluje v slovenskem jeziku.

6. Predhodne in končne odločbe
6.1. Uporabniki morajo biti ob vpisu ustno opozorjeni na določila tega pravilnika, ki mora biti na razpolago v pisni in elektronski obliki. Ta pravilnik začne veljati ob objavi na oglasni deski knjižnice. Od 20. 10. 2007 dalje pa je objavljen tako na oglasni deski kot na domači spletni strani EGSŠ.
 

Knjižni red


1. Izposojanje gradiva
1.1. Knjižnično gradivo si lahko izposojajo vsi uporabniki knjižnice, na dom samo vpisani člani. Uporabniki si gradiva ne morejo izposojati za druge osebe ali pod tujim imenom.
1.2. Knjižnično gradivo lahko izposojajo samo pooblaščeni knjižnični delavci. Izposojajo lahko samo obdelano in ustrezno opremljeno gradivo. Če si želi uporabnik izposoditi gradivo, ki ni obdelano, mora počakati na obdelavo.
1.3. Knjižnica je zasnovana na principu prostega pristopa. Uporabniki si sami poiščejo gradivo, ki si ga želijo izposoditi. V pomoč so jim elektronski katalogi. V času šolanja dijake naučimo uporabljati kataloge in iskati gradivo v prostem pristopu pri urah Knjižnično-informacijskih znanj in individualno v knjižnici.
1.3.1. Gradivo, je postavljeno v prostem pristopu po sistemu UDK.
1.4. Člani si lahko izposojajo na dom vse knjižnično gradivo, razen referenčnega gradiva, gradiva, ki je namenjeno samo za uporabo v knjižnici in elektronskega gradiva (revije, zakoni, priročniki, slovarji, enciklopedije, uradni listi, čitalniški izvodi učbenikov).
1.5. Člani imajo lahko izposojenih do pet enot knjižničnega gradiva skupaj, izjemoma več, če tako dovoli vodja knjižnice ali pooblaščeni delavec knjižnice.
1.6. Uporabniki gradiva ne smejo odnašati iz knjižnice brez vpisa izposoje pri izposojevalcih.
1.7. Na željo posameznika mu knjižnični delavec dodeli geslo s katerim lahko dostopa do storitve Moja knjižnica.
1.7.1. Preko svetovnega spleta dostopi do vzajemnega kataloga COBISS/OPAC (Virtualna knjižnica Slovenije) izbere opcijo Baze podatkov in s klikom na »moja knjižnica« (Akronim EGSRDV) lahko dostopi naravnost v svoje podatke o izposojenem gradivu in dodatnih možnosti, ki jih nudi ta storitev.

2. Izposojevalni rok
2.1. Izposojevalni rok za knjige je 21 dni; za revije, časnike, knjige za angleške in nemške bralne značke ter neknjižno gradivo je 7 dni. Gradivo, ki je namenjeno samo za uporabo v čitalnici, morajo uporabniki vrniti še isti dan.
2.2. Izposojevalni rok za knjige je možno enkrat podaljšati, vendar le, če niso rezervirane za druge uporabnike in če jim izposojevalni rok še ni potekel.
2.3. Podaljšanja so možne osebno, po telefonu in preko računalniškega kataloga.

3. Rezervacija gradiva
3.1. Rezervirati je mogoče vse gradivo, ki ga knjižnica izposoja na dom in je bodisi prosto na polici ali izposojeno pri drugem uporabniku. Rezervacije so možne osebno, po telefonu ali online preko računalniškega kataloga. Ko je gradivo na voljo, so uporabniki o tem obveščeni po elektronski pošti ali s kratkimi sporočili na mobilne telefone, če to storitev naročijo pri knjižničarki.
3.2. Rezervirano gradivo čaka uporabnika dva dni.
3.3. Druge informacije o gradivu in iz gradiva dobijo uporabniki po telefonu ali po elektronski pošti.

4. Vračanje gradiv
4.1. Uporabniki lahko gradivo vračajo osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko, kadar je knjižnica zaradi drugih šolskih obveznosti knjižničarke zaprta, je možno gradivo vrniti v tajništvo šole.
4.2. Uporabniki, ki do knjižnice nimajo poravnanih obveznosti, si gradiva ne morejo izposojati.
4.3. Dijaki EGSŠ morajo pred pridobitvijo potrdila o končanem šolanju poravnati vse obveznosti do knjižnice.

5. Zamudnine in opomini
5.1. Uporabniki morajo izposojeno gradivo vračati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru jim knjižnica pri prekoračitvah izposojevalnega roka zaračuna zamudnino in jih pisno opozori z opominom, katerega stroške morajo uporabniki plačati skupaj z zamudnino. Sobote, nedelje in prazniki so pri obračunu zamudnine izključeni.
5.2. Knjižnica pošilja naslednje opomine: 1. opomin, 2. opomin in opomin pred tožbo. Višino zamudnin in stroškov za opomine določa cenik v dodatku pravilnika.
5.3. Če uporabniki odklonijo plačilo zamudnine, stroškov opomina ali kljub večkratnemu opozarjanju izposojenega gradiva ne vrnejo, jim knjižnica začasno ustavi izposojo novega gradiva, terjatev pa izterja preko pristojnega sodišča.

6. Izgubljeno in poškodovano gradivo
6.1. Uporabniki morajo poškodovano ali izgubljeno gradivo nadomestiti z enakim ali ustreznim nadomestnim gradivom in ob tem poravnati tudi stroške obdelave gradiva, kot jih določa cenik. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, plačajo odškodnino v višini cene po vsebini in vrednosti enakega novega gradiva in stroške obdelave gradiva. Ceno določi knjižnica.

7. Dostop do elektronskega gradiva, strežnikov, interneta in uporaba računalnikov
7.1. Računalniki, preko katerih je možen dostop do vzajemnega bibliografskega kataloga in svetovnega spleta, so dostopni vsem uporabnikom.
7.2. Člani lahko v knjižnici brezplačno uporabljajo gradiva v elektronski obliki (podatkovne zbirke, elektronske revije), strežnike, internet in računalniške postaje v skladu z določili avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi gradiv.
7.3. Internet uporabljajo člani za iskanje poučnih in izobraževalnih vsebin. Uporaba interneta je na lastno odgovornost. Knjižnica ni odgovorna za informacije na internetu, ki bi lahko bile žaljive ali škodljive za uporabnike.
7.4. Uporabniki podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov v knjižnici EGSŠ se obvezujejo:
 • da ne bodo skušali pridobiti neupravičenega dostopa do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, za katere nimajo ustreznih pooblastil,
 • da bodo podatke iz podatkovnih zbirk na CD-ROM-ih in iz drugih zakupljenih podatkovnih zbirk uporabljali le za nepridobitne namene v okviru izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti,
 • da podatkov iz podatkovnih zbirk na CD-ROM-ih in iz drugih zakupljenih zbirk ne bodo kopirali, distribuirali, prodajali ali z njimi gradili svojih podatkovnih zbirk,
 • da si bodo za lastne potrebe naredili le en izvod izpisov posameznega iskanja v elektronski ali papirni obliki.
7.5. Uporabniki ne smejo spreminjati nastavitev računalnikov oziroma terminalov.

8. Medknjižnična izposoja
8.1. Člani si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki Sloveniji, s posredovanjem medknjižnične izposoje. Gradivo prevzamejo osebno.
8.2. Cene medknjižnične izposoje so odvisne od vrste storitve in cenika dobavitelja. Stroške poravna uporabnik v celoti (razen v primeru, ko je dogovorjeno drugače). Uporabnik uporablja gradivo, pridobljeno preko medknjižnične izposoje, samo v prostorih knjižnice.
8.3. Knjižnica gradiva po medknjižnični izposoji ne more naročiti, če nima točnih bibliografskih podatkov.
8.4. Knjižnica posoja svoje gradivo drugim knjižnicam po Sloveniji pod enakimi pogoji. Naročnik mora biti vpisan v seznam slovenskih knjižnic COBIB in naročati gradivo le preko predhodne naročilnice po elektronski pošti ali pošti.

9. Vedenje
9.1. Čitalnica je namenjena učenju, zato se od uporabnikov pričakuje, da čim manj motijo ostale z glasnim govorjenjem.
9.2. Uporaba mobilnih telefonov ali drugih zvočnih naprav v knjižničnih prostorih ni dovoljena. Elektronski šumi, ki jih povzročajo prenosni računalniki, morajo biti izključeni.
9.5. V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane ali pijače.
9.6. Kajenje v knjižnici ni dovoljeno.
9.8. Uporabniki so odgovorni za svojo lastnino. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo njihove lastnine.
9.9. Uporabnike, ki z nekulturnim vedenjem, razgrajanjem ali iz objestnosti motijo knjižnični red in mir, odstranijo iz knjižnice delavci šole ali policija.

10. Drugi pogoji uporabe knjižnice
10.1. V primeru nevarnosti ali požarnega alarma so uporabniki dolžni hitro in tiho zapustiti knjižnico ter slediti navodilom delavcev šole.
10.2. V prostorih knjižnice ni dovoljeno razstavljati, prodajati ali reklamirati proizvodov brez dovoljenja ravnateljice.
10.3. Vsi uporabniki odgovarjajo, če namerno ali nenamerno povzročijo škodo knjižnici ali tretji osebi.
10.4. Knjižnica si pridržuje pravico, da vsakemu uporabniku, ki ga zaloti pri tatvini ali namernem poškodovanju gradiva in opreme, prepove uporabo knjižnice za določeno dobo.
10.5. Uporabnik oziroma član je dolžan spoštovati pravilnik o poslovanju knjižnice. Če uporabnik ravna proti njegovim določilom, ima knjižnica pravico, da ga izključi iz članstva.

11. Obratovalni čas
11.1. Obratovalni čas knjižnice ob delavnikih je od 8.30 do 9. 30 in od 10.10 do 14. 20, v juliju in avgustu v času uradnih ur šole. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je knjižnica zaprta.
11.2. Ostale morebitne spremembe delovnega časa knjižnica objavi na vidnem mestu.

 

Seznam učbenikov za leto 2016/2017

2018
20
Dec

Ekskurzija v Francijo


Vabljeni na ekskurzijo v dolino Loare in v Pariz od ponedeljka, 24. junija 2019, do sobote, 29. junija 2019.
Prijavite se do četrtka,
2018
21
Dec

Kulturna prireditev

 
V petek, 21. 12. 2018, si bodo vsi dijaki s spremljevalci v Linhartovi dvorani v Radovljici ogledali film Lady Bird (94
Arhiv novic

 
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

Tel: (04) 53 73 513
Fax: (04) 531 22 41
E-mail: egss.radovljica@guest.arnes.si
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
več o piškotkih
Prva slovenska odzivna šolska spletna stran ©  2013